Irracja

1295 tekstów – auto­rem jest Ir­racja.

... wbrew po­zorom, zaw­sze mam hu­mor... choć cza­sami podły... 

myśl • dzisiaj, 14:14

... przyszedł pa­sożyt w gościnę... roz­siadł się wy­god­nie w fo­telu i rzecze... "gość w dom, Bóg w dom", więc mnie obsługuj­cie... a ja będę wydzi­wiał, narze­kał i was krytykował... 

anegdota • przedwczoraj, 11:37

... gdy "li­terat" zaczy­na my­lić "Ka­liope" z "Po­lihym­ne", do głosu dochodzi "Melpomene"... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 września 2017, 14:35

Grafoman...

... by zos­tać "li­tera­tem" zaczął prze­pisy­wać "bab­ci zielnik"... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 września 2017, 14:15

... młode ser­ce i dusza nie oz­nacza, że po­winieneś żyć wspom­nieniami star­szych... wręcz prze­ciw­nie... na­leży żyć własną przyszłością...

in­sp: Niusza...
 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 września 2017, 14:13

... kłam­stwo to nieraz "praw­da" wy­god­niej­sza dla człowieka... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 20 września 2017, 16:16

... tak praw­da, jak i kłam­stwo nie "stoją" po niczy­jej stro­nie... to człowiek do­konu­je wyboru... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 września 2017, 16:14

... egoizm jest czyn­ni­kiem "twórczo sty­mulującym"... przy­naj­mniej tak długo, jak długo nie goszczą w nim wy­pacze­nia ty­pu ma­terializm, ego­cen­tryzm, sa­molub­stwo, itp... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 września 2017, 07:00

... niejed­na ser­deczna ra­da jest efek­tem ser­decznej... nienawiści...


... de­dyko­wane "so­kołom literatury"...
 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 17 września 2017, 06:23

... "księżniczko", wychodząc za księcia od­cza­rowa­nego z żaby pa­miętaj o jed­nym... urodze­nie Fiony jest bar­dziej praw­do­podob­ne... niż zna­lezienie dla niej Shreka... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 września 2017, 22:30

Irracja

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY. Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać , wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja ) Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!! Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności. (38050419)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 14:22Irracja sko­men­to­wał tek­st czasem ślepców na­leży zos­ta­wić [...]

dzisiaj, 14:20Irracja sko­men­to­wał tek­st nieosiągalny, nagły przypływ gotówki z [...]

dzisiaj, 14:19Irracja sko­men­to­wał tek­st jedni zbierają myśli, by [...]

dzisiaj, 14:17Irracja sko­men­to­wał tek­st czasem ślepców na­leży zos­ta­wić [...]

dzisiaj, 14:15Irracja sko­men­to­wał tek­st czasem ślepców na­leży zos­ta­wić [...]

dzisiaj, 14:14Irracja do­dał no­wy tek­st ... wbrew po­zorom, zaw­sze [...]

dzisiaj, 12:31Irracja sko­men­to­wał tek­st Bez miłości, w sa­mot­ności.  

dzisiaj, 12:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ter­ro­ryzm mają we [...]

dzisiaj, 12:26Irracja sko­men­to­wał tek­st czasem ślepców na­leży zos­ta­wić [...]

dzisiaj, 11:46Irracja sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe wy­bacze­nie to dar [...]