Irracja

1191 tekstów – auto­rem jest Ir­racja.

... "O nauczaniu..."

... brak wie­dzy fun­da­men­tem i tro­nem kłamstwa...
 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 06:30

... na­wet krótkie i pros­te zda­nie może całą po­wieść skry­wać... między wyrazami... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 13:01

... ob­ra­dy sej­mu, no­wa us­ta­wa, jed­na za drugą... dziesiątki us­taw - na­wet kon­sty­tuc­ja - do pop­ra­wy lub zmienienia... a prze­cież sta­re trze­ba zniszczyć, no­we wy­dać... itd, itp...

... jed­na wi­zyta w urzędach, stos do­kumentów do wy­pełnienia i nagłe olśnienie... tyl­ko Puszcza Białowies­ka może dos­tar­czyć ty­le papieru...
 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 11:50

... każdy przy­miot­nik, do­dany do "de­mok­racji", tworzy z niej dyktaturę... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 19:41

... wy­rażając się "po­za ra­mami" nie tyl­ko po­kazu­jesz ra­my swej kul­tu­ry... da­jesz również in­nym pra­wo do oce­ny "po­za ra­mami" kultury... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 lipca 2017, 17:59

... pra­wo wy­boru da­ne gmi­nowi, od­biera nieza­leżność sa­moz­wańczym elitom... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 lipca 2017, 06:47

... to nic, że uda­wane szczęście nie pachnie...na ta­kim sztuczny i ste­rowa­nym szczęściu za­leży "pro­ducen­tom de­zodo­rantów"... wszak "żaden pieniądz nie śmier­dzi"... za­robić można na wszystkim... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 lipca 2017, 06:32

... jakże często, sposób i styl oce­ny prze­ciw­ni­ka od­kry­wa nasz cha­rak­ter... nasze włas­ne wady... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 21 lipca 2017, 10:37

... tak nap­rawdę to de­mok­racja nie jest lu­biana przez po­litykę i re­ligię... bo to bar­dzo kon­serwa­tyw­na ideolo­gia... ideolo­gia chcąca nas cofnąć do od­ległych czasów his­to­rycznych... czasów gdy rządzący by­li sługa­mi lu­du, a nie udziel­ny­mi wład­ca­mi... czasów gdy kapłani nie by­li sługa­mi Bo­ga, lecz wierzące­go ludu... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lipca 2017, 16:22

Py­tanie: Wy­mień przy­naj­mniej trzy przykłady III za­sady dy­nami­ki Newtona.
Odp: Nieto­leran­cja, niena­wiść, mściwość...
 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 19 lipca 2017, 08:57

Irracja

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY. Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać , wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja ) Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!! Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności. (38050419)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 19:38danioł sko­men­to­wał tek­st ... O nau­cza­niu... ... brak [...]

dzisiaj, 17:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... ob­ra­dy sej­mu, no­wa [...]

dzisiaj, 16:16Irracja sko­men­to­wał tek­st ... O nau­cza­niu... ... brak [...]

dzisiaj, 16:14Irracja sko­men­to­wał tek­st ... ob­ra­dy sej­mu, no­wa [...]

dzisiaj, 15:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... ob­ra­dy sej­mu, no­wa [...]

dzisiaj, 15:01Whitename sko­men­to­wał tek­st ... O nau­cza­niu... ... brak [...]

dzisiaj, 13:59Irracja sko­men­to­wał tek­st Fantazja wraz z głupotą [...]

dzisiaj, 11:51Irracja sko­men­to­wał tek­st Fantazja wraz z głupotą [...]

dzisiaj, 11:48Irracja sko­men­to­wał tek­st ... ob­ra­dy sej­mu, no­wa [...]