Irracja

1313 tekstów – auto­rem jest Ir­racja.

"Praw­da nig­dy nie trium­fu­je - wy­mierają tyl­ko jej prze­ciw­ni­cy." - Max Planck

"Praw­da cze­kająca na wy­mar­cie prze­ciw­ników naj­więcej katów zat­rudnia." - Irracja
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 listopada 2017, 13:43

... im jes­tem lep­szy, tym bar­dziej jes­tem in­ny, ob­cy... tyl­ko czy to mój prob­lem, czy otoczenia?... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 listopada 2017, 13:26

... w Pol­sce nie bra­kuje pat­riotów "cza­su woj­ny"... ty­siąca­mi ich kości bieleją na po­lach chwały... i tyl­ko pat­riotów "cza­su po­koju" brak... by nor­malnie i zgod­nie żyć... by nie trze­ba było, zbyt młodo umierać, z niena­wiścią w oczach... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 listopada 2017, 09:44

... do za­kupów por­tfel to za mało... pot­rzeb­na jeszcze głowa... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 listopada 2017, 20:59

... i znaj­dziesz mnie gdzieś po­między wi­taj i żegnaj... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 października 2017, 22:01

... szlachec­kie pochodze­nie nie gwa­ran­tu­je szlachet­ności... a prze­ważnie, wręcz odwrotnie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 października 2017, 17:18

... przez życie pro­wadzą różne dro­gi, lecz żad­nej nie po­konasz na ko­lanach... brak­nie na to czasu... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 października 2017, 13:08

... dob­ro to "rośli­na up­rawna"... zło to "samosiejka"... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 października 2017, 12:24

"Dziadek do orzechów"...

... kiedyś służył tyl­ko ludziom star­szym... później po­jawiła się Pep­si i Coca-Cola...
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 października 2017, 12:35

... wolę żyć "uśmie­chem hu­mani­taryz­mu", niż "cier­pieniem świętości"... to ta­kie ego­cen­tryczne dążyć do świętości...


in­sp: Eazy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 października 2017, 15:59

Irracja

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY. Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać , wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja ) Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!! Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności. (38050419)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 15:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Polscy na­ziści

przedwczoraj, 21:24Irracja sko­men­to­wał tek­st Pokora rodzi ol­brzymów.  

14 listopada 2017, 21:22yestem sko­men­to­wał tek­st Prawda nig­dy nie trium­fu­je [...]

14 listopada 2017, 09:43Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ... im jes­tem lep­szy, [...]

13 listopada 2017, 22:51Irracja sko­men­to­wał tek­st Tylko dzieci do­ceniają nasze [...]

13 listopada 2017, 17:06Irracja sko­men­to­wał tek­st ... im jes­tem lep­szy, [...]

13 listopada 2017, 17:05Irracja sko­men­to­wał tek­st Prawda nig­dy nie trium­fu­je [...]

13 listopada 2017, 14:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... bo z prawdą [...]

13 listopada 2017, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... im jes­tem lep­szy, [...]