Irracja, teksty z grudnia 2009 roku

29 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest Ir­racja.

DE­KALOG VI.

...Nig­dy nie cudzołożył. Zaw­sze płacił, sam, za łóżko w hotelu... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 31 grudnia 2009, 07:02

De­kalog VII.

...Nie kradł, od wszys­tkich tyl­ko pożyczał - na "wie­czne nieoddanie"... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 30 grudnia 2009, 07:46

De­kalog VIII.

...Zaw­sze świad­czył tyl­ko na swoją korzyść. Czy to można naz­wać "fałszy­wym świadec­twem prze­ciw bliźniemu" ?... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 29 grudnia 2009, 06:56

De­kalog X.

...Porzu­cił rodzinę i dzieci. Przeszkadzały mu w życiu. Ktoś in­ny zajął się ni­mi. Te­raz, sta­ry i scho­rowa­ny, upo­mina sie o swo­je prawa.... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 28 grudnia 2009, 05:18

De­kalog IX.

...Mąż ją zos­ta­wił. Była porzu­cona i nie­szczęsli­wa. Spra­wiłem że znów uwie­rzyła w siebie, poczuła się kocha­na i szczęśliwa...
Po­dob­no złamałem 9 przykazanie... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 27 grudnia 2009, 09:49

His­to­ria wiel­kiej miłości...
Cze­kał długo, aż ona za­kończy daw­ny związek...
Te­raz ona cze­ka, by znów uwie­rzył w jej miłość... 

myśl
zebrała 82 fiszki • 26 grudnia 2009, 00:36

Daw­niej nie miałem żad­nych praw, nie wol­no było mi nic. Byłem niewolnikiem.
Dziś mam wszys­tkie pra­wa. Mówią mi, mu­sisz z nich korzys­tać by być wolnym.
Za­mieniłem "nie wol­no" na "muszę"...Tyl­ko poczu­cie niewo­li wciąż to samo... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 25 grudnia 2009, 01:40

"Sza­leniec" - osąd sto­sowa­ny wo­bec osob­ni­ka myśla­cego i postępujące­go inaczej niż przyjęte zasady.
Przyczym, zas­to­sowa­nie wy­nika w mniej­szym stop­niu z za­sad, a w większym z fak­tu czy jest się osądza­nym czy osądzającym. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 grudnia 2009, 00:48

Rozwój mięśniaka.

Mądry, mądrzej­szy, najsilniejszy.... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 grudnia 2009, 06:52

Po­kochał ją do szaleństwa...
chciała go umieścić w zakładzie... psychiatrycznym. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 22 grudnia 2009, 06:46

Irracja

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY. Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać , wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja ) Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!! Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności. (38050419)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 grudnia 2018, 22:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

10 grudnia 2018, 12:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

10 grudnia 2018, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... nie ważne ile [...]

10 grudnia 2018, 12:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

10 grudnia 2018, 08:42onejka sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 14:50danioł sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 14:27zofija sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 12:19danioł sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

9 grudnia 2018, 12:18danioł sko­men­to­wał tek­st ... nie ważne ile [...]

9 grudnia 2018, 12:15danioł sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]