Irracja, teksty ze stycznia 2010 roku

31 tekstów ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ir­racja.

... jes­tem "al­bi­nosem" ludzkości...


[Copyright] 

myśl
zebrała 30 fiszek • 31 stycznia 2010, 07:59

... Afo­ryzm... to tyl­ko kil­ka... kil­ka­naście słów... kryjących blask oczu, mi­mikę twarzy i ruch rąk autora...[Copyright] 

myśl
zebrała 49 fiszek • 30 stycznia 2010, 06:28

... po drodze do gwiazd, zaw­sze wpierw, sięga­my ko­ron naj­wyższych drzew...


* to tak a pro­pos usłysza­nego zda­nia o nag­rodzie po­cie­sze­nia... i nie tylko... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 29 stycznia 2010, 00:08

... nim zro­zumiała teorię, za­biła ją praktyka... 

aforyzm dnia z 29 stycznia 2010 roku
zebrał 247 fiszek • 28 stycznia 2010, 06:18

... praw­da mówi cicho... to kłam­stwo krzyczy ze strachu... nieraz dosłownie... 

myśl
zebrała 96 fiszek • 27 stycznia 2010, 06:54

... są ludzie dla których po­ziom i oce­na pew­nych rzeczy i zdarzeń jest wprost pro­por­cjo­nal­na do uz­na­nia ich zasług i poglądów... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 26 stycznia 2010, 07:10

... nig­dy nie in­te­reso­wały Cię mo­je małe "radości"...
... dlacze­go więc mam się zwie­rzać ze swych "smutków".... 

myśl
zebrała 137 fiszek • 25 stycznia 2010, 05:41

... naj­wiek­szym prob­le­mem "wiary w Bo­ga" jest otaczający "świat"...
... za dużo na nim zła i niegodzi­wości by wie­rzyć w "Boga"...
... lecz i za dużo dob­ra i nadzieii by o "Nim"... zapominać... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 24 stycznia 2010, 07:15

... Szcze­rość - naj­wiek­szy wróg przy­jaźni...fałszy­wej przyjaźni. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 23 stycznia 2010, 07:22

... Żeby być zna­nym trze­ba być naj­lep­szym lub najgorszym...
... Ludzie nie znają, wręcz nie lu­bią, sza­rych ludzi...
... Może dla­tego że, zaj­mują ich miejsce... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 22 stycznia 2010, 00:56

Irracja

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY. Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać , wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja ) Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!! Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności. (38050419)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 grudnia 2018, 22:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

10 grudnia 2018, 12:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

10 grudnia 2018, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... nie ważne ile [...]

10 grudnia 2018, 12:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

10 grudnia 2018, 08:42onejka sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 14:50danioł sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 14:27zofija sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]

9 grudnia 2018, 12:19danioł sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

9 grudnia 2018, 12:18danioł sko­men­to­wał tek­st ... nie ważne ile [...]

9 grudnia 2018, 12:15danioł sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]