Irracja, teksty znajomych

21992 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Z ko­bieta­mi jest jak z pot­ra­wami, kuszą te egzo­tyczne, ale naj­bar­dziej tęskni­my za ty­mi, które znamy 

myśl • wczoraj, 21:55

Stracony czas jest nieodwracalny, jak śmierć

Cho­ciaż ziemia moc­no trzy­ma za nogi
myślałam, że jeśli podskoczę
wys­tar­czająco wysoko
będę w niebie
O! Ja­kież to było mylące

Zam­knięta w sobie
kap­ryśny­mi słowa­mi kreślę obrazy
obec­nej chwi­li.
Sa­molub­nie, by nikt nie usłyszał,
upycham szep­ty w czte­rech ścianach,
bielo­nego po­koju.

Zbyt krótkie dni, by wyjść im nap­rze­ciw.

Tak ba­nal­nie, między oddechami

Niczym anioł że załama­nym skrzydłem 

wiersz • przedwczoraj, 16:58

Sta­ra ru­ra nie przes­ta­je być starą na­wet wte­dy, gdy będą róże na rurze... 

myśl • 16 grudnia 2018, 16:55

Jes­teśmy zwykłymi ludźmi. W so­wiec­kich i niemiec­kich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych pra­cowa­li zwyk­li ludzie. Zwyk­li ludzie tworzy­li te sys­te­my. To jest prze­rażające ! Przy od­ro­binie wy­siłku wyob­raźni możemy prze­nieść się w te cza­sy, czy by­libyśmy in­ni ?
In­sp. ek­spe­ryment Milgrama
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Milgrama 

myśl • 10 grudnia 2018, 11:25

Każda pol­ska ba­ba po­win­na zas­ma­kować Araba 

aforyzm • 7 grudnia 2018, 12:11

Ko­munistów nie szu­kam w teczkach, ale w głowach 

myśl • 7 grudnia 2018, 11:21

Tak kruchy płatek,
w piękno bieli nie zmienia,
kryształ istnienia. 

haiku • 5 grudnia 2018, 20:39

"Po­daj rączkę lewą, po­daj rączkę prawą..." 

aforyzm • 4 grudnia 2018, 21:19

Ko­bieta bez mężczyz­ny dziecinnieje 

myśl • 1 grudnia 2018, 22:32

Jes­tem na tym por­ta­lu od lat i dochodzę do wnios­ku, że wolę pseudo­kibiców niż pseudoin­te­lek­tualistów. Pier­wsza gru­pa zaw­sze chce coś palnąć, a dru­ga wa­li tek­sta­mi po oczach bez up­rzedze­nia. Sta­ram się unikać [...] — czytaj całość

myśl • 30 listopada 2018, 13:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka