Irracja

1331 tekstów – auto­rem jest Ir­racja.

... miłość bez to­leran­cji to zwykła tyrania...


in­sp. fyrfle... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 stycznia 2018, 20:33

... zem­sta działa po cichu, choć z "ot­wartą przyłbicą"... tyl­ko mści­wość "trąbi" o swych za­miarach, by w działaniu kryć się za "ple­cami tłumu"...


in­sp: fyrfle
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 stycznia 2018, 07:50

... "Nie chodzi o to, co masz, a cze­go nie masz", lecz o to co Ci ludzie mieć poz­wolą... i na co Ci z tym pozwolą...

... in­sp: Eufemia...
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 stycznia 2018, 06:26

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 31 grudnia 2017, 11:03

... to nie prob­lem zos­tać matką, czy oj­cem dzieci... to nie prob­lem być matką, czy oj­cem dzieci... prob­le­mem jest by­cie matką, czy oj­cem wspólnych dzieci... mało kto zda­je z te­go "egza­min"... zwłaszcza w ob­liczu "za­wiro­wań" całego życia... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 grudnia 2017, 07:35

... naj­większym kłam­stwem jest praw­da wyr­wa­na z kon­tek­stu jej pow­sta­nia... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 grudnia 2017, 17:49

... uczyła ku­ra ko­guta, jak "dziobać po głowie"... po­tem narze­kała, że sa­ma "wodzić' musi... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 grudnia 2017, 05:46

Męskie dzieciństwo...

... od sta­wiania ba­bek, po ich rozbieranie... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 grudnia 2017, 05:43

... od daw­na zas­ta­nawiałem się dlacze­go młodzi ludzie bun­tują się... bun­tują się i wal­czą o postęp, wal­czą o swoją wol­ność... wal­czą, by w star­szym wieku "wpaść" w te sa­me kon­serwa­tyw­ne kon­we­nan­se i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2017, 18:17

... nie jes­tem ma­terialistą, nie jes­tem ego­cen­try­kiem, sno­bem, so­biepa­nem, nar­cy­zem, sa­molu­bem, itd... ale jes­tem egoistą, bo ocze­kuję choćby "dziękuję", choćby uśmie­chu, choćby od­ro­biny wdzięczności lub uz­na­nia w czyiś oczach... i od kiedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 grudnia 2017, 06:14

Irracja

Pytasz się dlaczego... taki nick ? Po prostu jestem taki jak całe życie i świat... idiotycznie... IRRACJONALNY. Jestem , kim jestem - lecz nie zamierzam się nisko kłaniać , wystarczy że buty mam upaprane ludzkim ...błotem . ( ja ) Inaczej widzę, inaczej słyszę i często o tym... zapominam. Naprawdę, tylko nieliczni mnie rozumieją!!! Człowiek, mężczyzna i trochę...samiec. Tak... właśnie w tej kolejności. (38050419)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

27 sierpnia 2018, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st ... miłość bez to­leran­cji [...]

27 sierpnia 2018, 10:25scorpion sko­men­to­wał tek­st ... miłość bez to­leran­cji [...]

27 sierpnia 2018, 09:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st ... miłość bez to­leran­cji [...]

27 sierpnia 2018, 08:24scorpion sko­men­to­wał tek­st ... miłość bez to­leran­cji [...]

11 marca 2018, 12:11Irracja sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

9 marca 2018, 08:22Irracja sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

9 marca 2018, 08:18Irracja sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

9 marca 2018, 08:07Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasem przez mętlik w [...]

9 marca 2018, 08:05Irracja sko­men­to­wał tek­st Podaj radę blis­kiej Ci [...]

9 marca 2018, 07:55Irracja sko­men­to­wał tek­st ... miłość bez to­leran­cji [...]